Lelkészszentelés és hálaadás Aradon

Lelkészszentelés és hálaadás Aradon

  • Post author:
  • Post category:Aktuális

Egyházmegyei közgyűléssel egybekötött kettős ünnep az aradi Vörös –templomban

Szeptember 12-én 10 órai kezdettel vette elejét az a kettős ünnepség, melyet Aradon a Vörös-templomban tartottunk. Kicsit úgy érezhettük magunkat, mint akik történelmet írnak, igaz nem olyan nagyot, de azért mégis. Egyházunk ismét gazdagodott egy doktorátussal rendelkező lelkésszel, Nánási Sámuellel, akit ezen az ünnepi hálaadó istentiszteleten szenteltek lelkésszé. Ugyanakor az ünnep kettős volta abban nyilvánult meg, hogy emellett az aradi gyülekezet hálaadásába is bekapcsolódhatott az egész kolozsvári egyházmegye, hiszen sikerült egy nagy kihívásnak, vállalkozásnak eleget téve, a város egyik gyöngyszemét, a Vörös templomot kívül-belül felújítani.

Az istentisztelet sajnos korlátozott résztvevővel zajlott az érvényben levő járványügyi előírásoknak megfelelően, maszkban, távolságot tartva egymástól, de lélekben emelkedetten és mégis egymáshoz közel. A maszkon keresztül is égő szívvel dicsőítettük Istent énekkel, hálaadó imádsággal. Tóth Zoltán Csaba zselyk-besztercei lelkész, a kolozsvári egyházmegye alesperese hirdette az igét Józsué könyve 1,1-9 alapján. Ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy a felolvasott igeszakaszban is lezáródik egy út, befejeződik a pusztai vándorlás meghasonlásokkal, Istentől való el- és visszafordulásokkal teljes szakasza. Befejeződik egy csalódásokkal terhelt időszak, de kezdődik valami új, a honfoglalás, az Ígéret földjének elfoglalása. Egy új kezdet. „Elindulni. Újra és újra elindulni, vagy letenni a lantot? Ennek a kettősségnek a feszültségében állunk. Merünk-e, tudunk-e újra elindulni? … Kényszer vagy kihívás? Van-e bátorságunk még ebben a kaotikus, sokszínű, Hamvas Béla szavaival élve: „visszafelé átfestett világban” elindulni és beteljesíteni küldetésünket? Isten szava, hogy: „Veled leszek”, mely felkijáltójelként áll az igében bíztatást és garanciát jelent. A felújított templom bejárata fölött Jézus szava ad erőt: Jőjjetek énhozzám! … A maszk számomra az elhallgattatásnak, az érthetetlenségnek, a némaságnak a jelképe. Mégis kiáltani kell! Ez a mi igazi kihívásunk. Isten adjon nekünk bölcsességet és áldja meg az akarást” – helyezte szívünkre záró gondolatait az alesperes.

A tartalmas, bíztató igehirdetés után tiszteletes Nánási Sámuel felszentelése következett. Főtisztelendő Adorjáni Dezső Zoltán püspök, nagytiszteletű Koszta István püspökhelyettes, valamint Fehér Attila a Kolozsvári Egyházmegye esperese végezték a szertartást. Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntötte és méltatta az ifjú lelkészt. Beszédében kihangsúlyozta, hogy nem divatos szakma a lelkipásztorság a mai időben, nagy bátorság kell hozzá, sok alázat, de Isten megadja ennek gyümölcseit. A Kolozsvári Egyházmegye lelkészei egy-egy bibliai igével megáldották és a Szentlélek segítségül hívásával (apostoli áldással) megerősítették az ifjú lelkész-kolléga szolgálatba állását. Nagytiszteletű Zelenák József brassói esperes, volt Oltszakadáti lelkész megható szavakkal köszöntötte Nánási Sámuel lelkészt, akit gyermekkora óta ismert. Felvázolta a gyermekkortól a jelenig azt a nem rövid és nem sima utat, aminek egyik állomása ez a mai nap. Jakab István helyi lelkész énekelt áldással köszöntötte a felszentelt lelkészt. Szolgálata összekapcsolta a régit, a hagyományost az újjal, a modernnel. Nánási Sámuel végezte az ünnepi istentisztelet záró részét, mely nemzeti imánkkal zárult.

Rövid szünet után kezdetét vette a Kolozsvári Egyházmegye évi rendes közgyűlése, melyet Faragó Péter, a RMDSZ parlamenti képviselője is köszöntött. „A járvány miatt fokozottan egymásra utaltak vagyunk” – mondta és a szórványmagyarság összetartására hívta fel figyelmünket.

Demeter Katalin Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviseletében köszöntötte a közgyűlést. A konzul asszony kiemelte: az aradi Vörös templom a Parlamenthez hasonlóan több tájegység sajátosságait hordozza. Az oltár kassai, az ablakok budapesti mester alkotásai. Mindez, mint összetartó, megtartó erő a nemzet egységére emlékeztet és kell, hogy emlékeztessen a továbbiakban is. A közgyűlés megalakulása után Borháci Dávid fazekasvarsándi lelkész „Egyházunk megalakulása és elfogadása” címmel tartott előadást. A múlt küzdelmei, nehézségei és az akkor egyházunkért küzdő eleink bátorsága példaértékű számunkra is. Megismerhettük egyházunk történetének kihívásokkal és küzdelmekkel teljes szakaszát, melyben a kitartás, bátorság, elhívatottság, megmaradni akarás jövőformáló jelentőséggel bírt. A továbbiakban beszámolók, jelentések, tervek, elképzelések kerültek megbeszélésre az egyházmegye gyülekezetei életéről, az egyházmegyében folyó munkáról, kiemelkedő eseményekről, gazdasági tevékenységről. Az Aradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség nagy feladatot vállalt fel évekkel ezelőtt, és ezt a nagy kihívást megvalósította. A felújított templomért elhangzó hálaimák Nánási Sámuel lelkész szolgálatban való elindulásának kísérői voltak. Hitet, összetartást, nemzettudatot megerősítő ünnepi alkalmon vehettünk részt.

Horváth Csaba lelkész

Forrás: evangelikus.ro