Böjt 4. – Laetare – vasárnapja  Ézs. 66, 10. Laetare cum Jerusalem – Örüljetek Jeruzsálemmel

Böjt 4. – Laetare – vasárnapja Ézs. 66, 10. Laetare cum Jerusalem – Örüljetek Jeruzsálemmel

1. Ének: 269.

2. Előfohász.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében!

3. Introitus: Zsoltár 84, 2 – 13.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa! 3 Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. 4 Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem!

Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! 6 Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 7 Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. 8 Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. 9 URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! 10 Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! 11 Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 12 Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek. 13 Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik!”

Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek!

4. Bűnvalló imádság:

Urunk, Istenünk! Vegyes érzésekkel és a szívünkben tonna súlyú aggódással járulunk ma is a te színed elé. Egyrészt örülünk, mert, ha nem is a te szent hajlékodban, de imádságban Veled ismét közösségre léphetünk, másrászt viszont nem tudunk elszakadni az elménket terhelő félelemtől, hétköznapi gondoktól, elhalasztott feladatoktól vagy egyéb nyugtalanító gondolattól. Ez szomorkodókká, lehangoltakká, ingerültekké tesz bennünket. Beismerjük előtted Istenünk, hogy legtöbbször hiányzik életünkből a felhőtlen öröm, a boldogság, ez különösen a mai helyzetre is igaz. Képtelenek vagyunk észrevenni az élet apró örömeit, áldásait, amelyekkel te ajándékozol meg bennünket, mert hagyjuk, hogy félelmeink, panaszaink, elégedetlenségünk leterheljenek, lefárasszanak és eltávolítsanak Tőled, embertársainktól. Ebben az áporodott, megfakult, kiégett, belefásult világban nehéz rád figyelni és nehéz meghallani a te evangéliumodat, a megváltó és az új életet adó örömhírt. Inkább hagyjuk, hogy belesüppedjünk a csüggedés, reménytelenség, borulátás ingoványába és bezárkózni saját énünk omladozó, mohos bástyáiba. Kérünk téged Istenünk, ments ki bennünket ebből az erőtlen, kétségbeesett állapotból, hogy felismerjük a szeretetet és könyörületet, amellyel közel jössz hozzánk. Add, hogy ebből a szeretetből merítsünk és töltsük fel lemerült tartalékainkat és ezt adjuk tovább mi is lélekben egymásnak, hogy ezáltal elhintsük egymás között is az öröm és reménység magvait.

Hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk!

5. Kegyelmi ige:

„Arról ismerjük meg a szeretetet, hogy Jézus az Ő életét adta értünk.” (1Jn 3, 16)

Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek!

6. Kollekta:

Az Úr legyen tivéletek!

Imádkozzunk:

Mindenható Isten, hallgass meg minket, amikor Hozzád fohászkodunk.

Ne feledkezz meg irgalmadról és ne hagyj vigasztalás nélkül,

Kérünk erősíts szívünket, hogy a földi aggódáson túl felismerjük megváltó hatalmadat.

A Te Fiad Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké.

7. Epistola: 2Korinthus 1, 3 – 7.

Boldogok, aki Isten üzenetét hallják és megtartják azt. Ámen

8. Evangélium: János evangéliuma 12, 20 – 26. (A földbe esett búzaszem)

Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem tehetünk!

9. Ének: 149.

10. Igehirdetés. Alapige: Ézsaiás 66, 10 – 14. 22 – 23.

„Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok! 11 Mert jóllakásig szophattok vigasztalást nyújtó emlőjéből. Gyönyörködve szívhatjátok telt mellét. 12 Bizony, ezt mondja az ÚR: Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak, és térdükön ringatnak benneteket. 13 Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást! 14 Meglátjátok, és örül szívetek, testetek is virul, mint a fű. Megtudják, hogy az ÚR támogatja szolgáit, ellenségeit pedig megbünteti. 

Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok – így szól az ÚR ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. 23 Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem – mondja az ÚR.”

11. Ének: 214, 3.

12. Hirdetések:

Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad őrízze meg szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban! Ámen.

13. Ének: 143.

14. Egyetemes imádság

Mindenható Istenünk, szerető Mennyei Atyánk!

A sok megpróbáltatás, szenvedés és nyomorúság láttán, mi is aggódástól vérző szívvel járulunk Eléd, hogy zaklatott lelkünk a Te vigasztaló és őrző karjaidban elcsendesedjék és nyugalmat találjon. Jó nekünk tudni azt, hogy te mindig mellettünk vagy, ha megnyitjuk lelkünket és készek vagyunk a veled való találkozásra.

Hozzád kiálltunk világunkért, a járvánnyal küszködő Európáért, csendesíts és bátoríts bennünket, hogy Te kezedben tartod és irányítod a dolgok folyását, mert egyedül Te adhatsz reménységet.

Hozzád kiálltunk azokért a családokért, akik hozzátartozójukat vesztették el a járványban és nem volt idejük elbúcsúzni vagy tehetetlenül nézték végig magányba rekedt szerettük haláltusáját, utolsó útját.

Hozzád kiálltunk közösségeinkért, gyülekezeteinkért. Kérünk a mértéktelen félelem és pánik helyett adj reménységet, együttérzést, hogy ezekben a vészterhes időkben is egymást bátorítsuk, támogassuk.

Hozzád kiáltunk azokért, akiket ránk bíztál és akiket szeretünk: családunkért, a nagyszülőkért, szüleinkért, gyermekeinkért, barátainkért. Add, hogy benned bízva, gondjainkat bajainkat a Te Fiad keresztje elé tegyük le, hogy a megváltás csodája és a bizalom valósága kiapadhatatlan és éltető forrássá váljék bennünk.

Köszönjük Urunk, hogy nem hagysz magunkra, annak ellenére sem, hogy számtalan módon elfordultunk tőled. Köszönjük, hogy megadod nekünk az éberség és a lelki ébredés áldott állapotát, hogy lelkiekben megújulva átértékeljük életünket és új sorrendet állíthassunk fel hasznos és haszontalan között.

Köszönjük a Te szent Fiad áldozatát és szeretetét, köszönjük, hogy az evangélium valódi kenyérré változott és táplálja lelkünket.

Ámen

15. Apostoli Hitvallás – Credo:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek

közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen

16. Nagy hálaadó imádság – Praefatio:

Valóban méltó és helyes, illő és üdvös,

hogy mi téged Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten mindenkor dicsérjünk,

és adjunk hálát neked a te Fiad Jézus Krisztus által,

mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött Fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot,

ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet,

imádnak téged a hatalmasságok és félnek minden népek,

a mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőitenek téged egyetértő ujjongással,

velük egyesüljön a mi énekünk is,

és valljuk imádva vég nélkül.

17. Miatyánk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vetkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

18. Ároni áldás:

Az Úr áldjon meg és őrízzen meg titeket,

világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok,

fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok és adjon tinéktek békességet!

19. Ének: 329.