Böjt 3. – oculi – vasárnapja

Böjt 3. – oculi – vasárnapja

Zsolt 25, 15. Oculi semper ad Dominum… Szemem állandóan az Úrra néz.

1. Ének: 269.

2. Előfohász – invokáció.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében!

3. Introitus: Zsolt 34, 16 – 23.

„Az ÚR szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 17 Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. 18 Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. 19 Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. 20 Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR. 21 Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. 22 Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. 23 Az ÚR megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.”

Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek!

4. Confiteor – Bűnvalló imádság:

Urunk, Istenünk! Szeretnénk a zsoltárossal együtt hitben vallani, hogy szemünk állandóan Terád néz, de sajnos mohóságunk és telhetetlenségünk nap mint nap arra ösztönöz, hogy sokfelé kacsingassunk, hogy mindenből magunknak gyűjtsünk és kapzsi mód harácsoljunk, Látod Istenünk mennyire ingatagok, megalkuvók vagyunk és képtelenek, arra, hogy

elkötelezzük magunkat Melletted és a szent dolgok mellett, akkor amikor a világ diktálta iramot követjük és a tiszavirág életű kívánságokat hajszoljuk. Naponta képmutatókként játszuk el jól ismert, hiteltelen szerepünket, amikor egymásnak tetszelgünk és hajdókolva bizonygatjuk a szeretet olcsó, mámorító érzését, a megbékélés áporodott virtusát, a segítségnyújtás erőtlen gesztusát.

Te ismersz bennünket igazán és te csupán az igazságot és az őszinteséget akarod. Nem vagy kíváncsi a látszatra, a csomagolásra, a hamis pózolásra vagy a huncut mosolyokra, és nem vagy kíváncsi a demagógiára és a ködösített mellébeszélésre vagy többértelmű védőbeszédekre, de a kiskapukra sem. Egyedül lecsupaszított létünkre és lelkünkre vagy kíváncsi. Ezért kérünk könyörülj meg rajtunk és Krisztus érdeméért…

Hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk!

5. Kegyelmi ige:

„Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az Ő vére által: a bűnök bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.” (Ef 1, 7)

Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek!

6. Kollekta:

Az Úr legyen tivéletek!

Imádkozzunk:

Mindenható Isten, aki megkönyörülsz az embervilágon,

Látod gyengeségünket, ingadozásra, elbukásra kész természetünket.

Kérünk add meg, hogy észrevegyük bűneinket és őszinte megtéréssel forduljunk Tehozzád,

A Te Fiad Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké.

7. Epistola: Efézus 5, 1 – 8.

Boldogok, aki Isten üzenetét hallják és megtartják azt. Ámen

8. Evangélium: Lukács 9, 57 – 62. (Jézus követése)

Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem tehetünk!

9. Ének: 265.

10. Igehirdetés. Alapige: Lukács evangéliuma 9, 57 – 62.

„Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: ,,Követlek, akárhova mégy.” 58 Jézus azonban így felelt: ,,A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” 59 Egy másikhoz pedig így szólt: ,,Kövess engem!” De ő ezt kérte: ,,Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” 60 Jézus így válaszolt neki: ,,Hadd temessék el a halottak a halottjaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!” 61 Egy másik is ezt mondta: ,,Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” 62 Jézus pedig így felelt: ,,Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

Amikor a Szentírás Jézus követéséről beszél, akkor azzal az ember felszabadítását hirdeti meg minden emberi rendelkezés, minden nyomasztó, lelkiismereti gyötrelmet okozó kényszer alól. A követésben az emberek saját törvényeik kemény igájából Jézus Krisztus könnyű igája alá kerülnek. Ott válik lehetségessé az emberek teljes felszabadítása a Jézussal való közösségre, ahol megmarad Jézus teljes parancsa, a feltétlen követésre hívás. Jézus parancsa embertelenül kemény annak, aki tiltakozik ellene. Jézus parancsa könnyű annak, aki készségesen belenyugszik. „Az ő parancsai nem nehezek.” (1Jn 5,3) Jézus semmit sem követel tőlünk anélkül, hogy ne adna erőt a megtételéhez. Hová vezeti a követésre szólító hívás azokat, akik engedelmeskednek? Ezzel a kérdéssel ahhoz kell fordulnunk, aki egyedül ismeri a választ. Egyedül a követést parancsoló Jézus Krisztus tudja, hová vezet az út. Mi viszont tudjuk, hogy egészen biztosan, minden mértéket meghaladóan kegyelmes út lesz. A követés – öröm.” (Dietrich Bonhoeffer: Követés)

11. Ének: 214, 3.

12. Hirdetések:

Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad őrízze meg szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban! Ámen.

13. Ének: 317.

14. Egyetemes imádság – Oratio oecumenica:

Mindenható Istenünk, szerető Mennyei Atyánk!

„Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából. Fordulj felém és könyörülj rajtam, mert elhagyott vagyok, és szegény. Enyhítsd szívem szorongását és szabadíts meg ínségemből. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsátsd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne valljak szégyent amiatt, hogy benned bíztam.” (Zsolt 25, 15.16.20.)

Mindenható, örök Isten, aki kezedben hordozod az egész világot! Kérünk téged, hallgasd meg gyermekeid kiáltását, és nyújtsd ki hatalmasan felettünk oltalmazó jobbodat, hogy megvédj minket minden testi-lelki fenyegetéstől.

Urunk, Jézus Krisztus, aki hordozod a világ bűneit! Add meg kegyelmesen, hogy ezekben a böjti napokban szenvedésedre és kínos halálodra tekintve alázatosan meghajoljunk előtted, keresztedből vigasztalást nyerjünk minden nyomorúságban és veszedelemben, és erőnk legyen a test, világ és a gonosz elleni harcunkban. Te példát állítottál elénk, hogy kövessük azt.

Kérünk add, hogy türelemben hordozzuk szenvedéseinket, félelem nélkül, benned bízva járjuk életünk útját és reménykedjünk szabadításodban!
A járvány idején is Rád tekintünk szüntelen. Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! Kérünk, tekints betegeinkre, erősítsd őket igéddel, és adj nekik mielőbbi felépülést. Urunk, adj bölcsességet a világi és egyházi vezetőknek, hogy akaratod szerint éljenek a rájuk bízott hatalommal, és felelősségük tudatában járjanak el minden intézkedés esetében. Védelmezd a gyógyítókat, orvosokat, mindazokat, akik a betegek felépüléséért fáradoznak. Ébressz minden emberben felelősségtudatot, hogy meggondolatlanul ne sodorják veszélybe embertársaikat. A haldoklókat vezesd az örökkévalóság útján, a gyászolókat pedig vigasztald az örök élet ígéretével.

Istenünk, élet és halál Ura! Hozzád könyörgünk, a mi Urunk, Jézus Krisztusért, a mi Szabadítónkért, és kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

15. Apostoli Hitvallás – Credo:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek

közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen

16. Nagy hálaadó imádság – Praefatio:

Valóban méltó és helyes, illő és üdvös,

hogy mi téged Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten mindenkor dicsérjünk,

és adjunk hálát neked a te Fiad Jézus Krisztus által,

mert üdvösséget szereztél minden embernek és atyai szeretettel gondoskodol a világról

ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet,

imádnak téged a hatalmasságok és félnek minden népek,

a mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőitenek téged egyetértő ujjongással,

velük egyesüljön a mi énekünk is,

és valljuk imádva vég nélkül.

17. Miatyánk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vetkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

18. Ároni áldás:

Az Úr áldjon meg és őrízzen meg titeket,

világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok,

fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok és adjon tinéktek békességet!

19. Ének: 294.